• $ 1,800

  One Week Tour (1 passenger)

  1 week:  Tokyo, Kamakura, Izu Peninsula, Kawazu 7 Falls, Shimoda, Irozaki, Dogashima, Hakone, Mount Fuji and 5 lakes and return (due to weather slight changes always possible).

 • $ 2,360

  One Week Tour (2 passengers)

  1 week:  Tokyo, Kamakura, Izu Peninsula, Kawazu 7 Falls, Shimoda, Irozaki, Dogashima, Hakone, Mount Fuji and 5 lakes and return (due to weather slight changes always possible).

 • $ 4,800

  Three Week Tour (1 passenger)

  3 weeks: Tokyo, Kamakura, Izu, Mount Fuji, Suwa Venus Line, Matsumoto, Norikura, Nakasendo, Lake Biwa, Kyoto, Himeji castle, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Shimanami Kaidou Toll road and island hopping to Matsuyama on Shikoku, drive to Kazurabashi, Takamatsu Yashima Jinja, Naruto Whirlpools, Nara, Mount Koya, Toba Pearl Road, Ferry to Irago, Hamamatsu, return to Tokyo.

 • $ 6,400

  Three Week Tour (2 passengers)

  3 weeks: Tokyo, Kamakura, Izu, Mount Fuji, Suwa Venus Line, Matsumoto, Norikura, Nakasendo, Lake Biwa, Kyoto, Himeji castle, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Shimanami Kaidou Toll road and island hopping to Matsuyama on Shikoku, then drive to Kazurabashi, Takamatsu Yashima Jinja, Naruto Whirlpools, Nara, Mount Koya, Toba Pearl Road, Ferry to Irago, Hamamatsu, return to Tokyo.

 • $ 3,300

  Two Week Tour (1 passenger)

  2 weeks: Tokyo, Kamakura, Izu Peninsula, Kawazu 7 Falls, Shimoda, Irozaki, Dogashima, Mount Fuji and 5 lakes, Nagano Lake Suwa area, Norikura Kogen, Takayama, Shirakawa-go, Nakasendo and return to Tokyo

 • $ 4,400

  Two Week Tour (2 passengers)

  2 weeks: Tokyo, Kamakura, Izu Peninsula, Kawazu 7 Falls, Shimoda, Irozaki, Dogashima, Mount Fuji and 5 lakes, Nagano Lake Suwa area, Norikura Kogen, Takayama, Shirakawa-go, Nakasendo and return to Tokyo (changes always possible on request)